เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

17
Mar

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019
สัปดาห์ที่สองในเทศกาลมหาพรต

 

พี่น้องที่รัก…

สารวัดฉบับนี้ พ่อตั้งใจเอาวาระการประชุมของสภาภิบาลวัดมาให้พี่น้องได้อ่าน เพื่อรับรู้เหมือนกันว่าตัวแทนของพี่น้องกำลังทำอะไร ประชุมเรื่องอะไร และมีอะไรที่เราสามารถมีส่วนร่วม เหมือนกับเราก็นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วย ปกติประชุมสภาภิบาลวัดประชุมในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 13.45-15.30 น.เกือบสองชั่วโมงหย่อนสิบห้านาที สมัยก่อนเราก็เรียกว่าสภาวัด ปัจจุบันนี้เราให้ชื่อนี้มีความหมายว่าเรากำลังทำหน้าที่หน้าช่วยอภิบาลได้ ซึ่งหมายถึงการเอาใจใส่เรื่องวิญญาณสัตบุรุษเป็นสำคัญ มากกว่าเรื่องวัตถุ แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องเอาใจใส่ฝ่ายร่างกายด้วย เพราะกายและใจต้องไปด้วยกัน เพียงแต่เน้นเรื่องวิญญาณมากกว่า ตามระเบียบข้อกำหนดของสังฆมณฑลเรื่องสภาภิบาลวัด ให้เป็นเสียงและแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการอภิบาลวัด ซึ่งเป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่มีการปกครองดูแล เทศน์สอนและช่วยให้มีความศักดิ์สิทธิ์ พร้อมก้าวไปด้วยกันอย่างมีชีวิตชีวา

“ทีนี่น่าอยู่จริง…” เราจะสร้างวิหารของพระเจ้าในจิตใจของแต่ละคนและในชุมชนของวัดเรา

 

วาระการประชุม
คณะกรรมการสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ (2018-2021)
ครั้งที่ 6 สมัยที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า ศ.5 และ ส.6 เมษายน 2019 วัดเซนต์หลุยส์และพระจิตเจ้า
1.2 คืนวันศุกร์ที่ 5 ห้องคำสอนและลานหน้าวัดพระจิตมีสอนถักใบลานเพื่อเตรียมวันอาทิตย์ใบลาน
1.3 เสาร์ที่ 30 มีนาคม ประชุมเตรียมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 14.30 น.ห้องคำสอนผู้ใหญ่

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 สมัยที่ 16

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 กิจกรรม 365 วันของวัดเซนต์หลุยส์เตรียมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม
-มี.ค.2018 ความคิดหลักอาทิตย์ที่ 24 , 31 เปิด “ขอบฟ้าใหม่”ขององค์กรและกลุ่มต่างๆของวัด
-เม.ย.2018 มุทิตาจิตผู้อาวุโส วันอาทิตย์ที่ 7 และ 28 เมษายน โปรดศีลเจิมผู้สูงอายุนอกมิสซา
-พ.ค.2018 รวมพลังวิถีชุมชนวัดเซนต์หลุยส์ (ก้าวต่อไป) กับ โครงการ 4 สถานีมีชีวิตชีวา
-มิ.ย.2018 กิจเมตตาผู้ยากไร้ กำหนดวันส่งของ 2 วันอาทิตย์ และมอบของ 2 วันอาทิตย์
3.2 ปฏิทินงานเดือนมีนาคม และเมษายน 2019
5-6 เมษายน 2019 “24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า” สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
(กำหนดเวรหน้าที่ 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า)
3.3 ติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2019 ขององค์กรและกลุ่มงานต่างๆ

 

วาระที่ 4 ปรึกษาหารือ
4.1 สัมมนาประจำปี 2019 องค์กรและกลุ่มงานต่างๆของวัดเซนต์หลุยส์ สถานที่ วันเวลา
4.2 กำหนดการสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และปาสกา ประจำปี 2019
4.3 ตารางการฉลอง 350 ปีมิสซังสยามของวัดเซนต์หลุยส์
4.3.1 ระดับสังฆมณฑล
4.3.2 ระดับเขต
4.3.3 และวัด

 

วาระที่ 5 การเงินของสภาภิบาลวัด

 

วาระที่ 6 อื่นๆ (ถ้ามี)


นัดประชุมครั้งหน้า อา. …….. เมษายน 2019 เวลา 13.45 น.

 

พ่อเจ้าวัดเซนต์หลุยส์