เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020