เจ้าวัดทักทาย : สมโภชพระคริสตวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า