เจ้าวัดทักทาย : ปัสกาสัปดาห์ที่สอง (อาทิตย์พระเมตตา)