เจ้าวัดทักทาย : ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ ประจ ำปี 2020 COVID-19