เจ้าวัดทักทาย : กำหนดการร่วมพิธีกรรมต่างๆของวัดเซนต์หลยุส์ กรุงเทพฯ เดือนมิถุนายน 2020