เจ้าวัดทักทาย : “การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

01
Feb

การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

พี่น้องที่รัก

       วันนี้ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร นานครั้งที่เราจะได้ฉลองตรงวันอาทิตย์ และเป็นวันครบ 40 วันพระทรงบังเกิด แม่พระและนักบุญยอแซฟนำพระกุมารมาถวายให้กับพระเจ้า ณ พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ ทำให้นัยน์ตาของสิเมโอนได้เห็นเป็นการเปิดเผย ดุจแสงสว่างแก่ประชากรของพระองค์

เทียนที่ใช้ในพิธีกรรมที่จัดบนพระแท่น ทำให้เราสัมผัสถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในการขอบพระคุณพระเจ้า หลายครั้งที่พระแท่นของบ้าน เรามักจะสวดภาวนาด้วยกันภายใต้เทียนที่จุดส่องแสงประกายแห่งความเชื่อและศรัทธา ถึงแม้ว่าบางแห่งจะถูกปรับเปลี่ยนด้วยเทียนไฟฟ้าลดโลกร้อน รักษาสภาพแวดล้อม แต่ก็เตือนใจเราได้ว่าเราต้องมั่นคงและเข้มแข็งในความศรัทธามั่นใจพระองค์ “พระคริสตเจ้า ปัสกาของชาวเราและเป็นแสงสว่างส่องนำจิตใจทุกคน”

เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนแห่งความรักตามประสาชาวโลก แต่ก็มาจากพื้นฐานคำสอนของพระเยซูเจ้า “จงรักกันและกันเหมือนพระรักเรา” จึงอยากเชิญชวนทุกครอบครัว ให้ของขวัญพ่อแม่ เสริมพลังบวกเพื่อให้กำลังใจกับพ่อแม่ผ่านความยากลำบากด้วยกัน สุขทุกข์ ป่วยสบาย ร่ำรวยขัดสน ให้พบกับความรักมั่นคงทุกวันตลอดไป (สาระสำคัญของชีวิตแต่งงาน) ลูกๆทั้งโตใหญ่ หรือวัยรุ่นรู้เรื่องแล้วให้จัดขบวนขันหมากแบบขนมนมเนยหรือจัดเลี้ยงวันครอบครัวให้พ่อแม่จะได้มีพลังใจก้าวต่อไป เป็นคำแนะนำ ไม่บังคับ ทำได้ก็ดีนะ…

เดือนนี้มีหลายวันที่มีคุณค่า วันศุกร์ต้นเดือนที่ 7 พระหฤทัย(ดวงใจ)ของพระเยซูเจ้ารักพวกเราทุกคน วันเสาร์ที่ 15และอาทิตย์ที่ 16 มีอบรมเสริมเพิ่มเติมชีวิตครอบครัว ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน วันที่ 26 นี้เป็นวันพุธรับเถ้า และวันสุดท้ายของเดือนนี้มี 29 วัน สี่ปีมีหนึ่งครั้ง

ขอให้แต่ละวันมีพระเจ้านำทาง เปิดพระคัมภีร์ฉบับไหนก็ได้ อ่าน คิดพิจารณา พระเจ้าตรัสอะไรกับเรา พระอยากให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นแบบไหน สิ่งที่ดีที่มีควรแบ่งปันให้กับใคร สิ่งที่ยังบกพร่องข้อใดบ้างที่ควรแก้ไขปรับเปลี่ยน

สุดท้ายนี้ ขอความรักที่พระสันตะปาปาฟรังซิสส่งให้เป็นคำตอบ ส่งต่อเป็นแสงสว่างของพระเจ้าให้แก่กันและกัน

 

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father