ประกาศ : 9 กุมภาพันธ์ 2020

08
Feb

ประกาศ

1. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

2. อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองเดือน คณะวินเซนต์เดอปอลขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้าออกวัด หลังมิสซาทุกรอบ

3. ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

4. พิธีสมรส

คู่ที่ 1  นาย ภาสกร วงศ์หอคำ  กับ     มารีอา นฤมล จรุงเจริญโรจน์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2020 เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2  นาย สุวิชชา สุขธนะ  กับ  มารีอา จุฑามาศ บูรณมานัส

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7  มีนาคม 2020  เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3  ยอห์น ฐนันด์ หทัยเศรษฐ์  กับ  น.ส. นิชา สมบูรณ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 14  มีนาคม 2020  เวลา 10.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 4  อันตนนีโอ ณิชพน ไชยลาม  กับ  น.ส. ภัสว์ชวิน วัฒนะธนากรพงศ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2020  เวลา 13.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 5  เปโตร กิติบดี ยินดีอารมณ์  กับ  อัญจลา เพชรรัตน์ คุณณารักสวัสดิ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2020  เวลา 15.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 6  นาย ภานุพันธ์ เชื้อรามัน  กับ  เทเรซา ศิริพร บุญคง

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020  เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

พี่น้องท่านใดพบ ข้อขัดขวางมิให้ทั้งหกคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

 

|notice