ประกาศ : 26 มกราคม 2020

26
Jan

ประกาศ

1.ขอเชิญคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว 1-10 ปี เข้าร่วมอบรมครอบครัว จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้ และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน คู่สมรสที่สนใจขอเชิญสมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัด เพื่อขอใบลงทะเบียนและรับของที่ระลึกด้วย

2.ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020

3.เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลัง ศาลาหลุยส์มารี

4.กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี

5.พิธีสมรส

คู่ที่ 1  นาย ภาสกร วงศ์หอคำ  กับ มารีอา นฤมล จรุงเจริญโรจน์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2020 เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2  นาย สุวิชชา สุขธนะ  กับ  มารีอา จุฑามาศ บูรณมานัส

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7  มีนาคม 2020  เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3  ยอห์น ฐนันด์ หทัยเศรษฐ์  กับ  น.ส. นิชา สมบูรณ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 14  มีนาคม 2020  เวลา 10.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 4  อันตนนีโอ ณิชพน ไชยลาม  กับ  น.ส. ภัสว์ชวิน วัฒนะธนากรพงศ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2020  เวลา 13.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 5  เปโตร กิติบดี ยินดีอารมณ์  กับ  อัญจลา เพชรรัตน์ คุณณารักสวัสดิ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2020  เวลา 15.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 6  นาย ภานุพันธ์ เชื้อรามัน  กับ  เทเรซา ศิริพร บุญคง

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020  เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

พี่น้องท่านใดพบ ข้อขัดขวางมิให้ทั้งหกคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

|notice