ประกาศ : อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

22
Feb

ประกาศ

  1. 1.วันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 มีมิสซารอบ 06.00,17.30 น.และ 19.00 น. (เสกและโรยเถ้าทั้งสามมิสซา) ในวันนี้คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร การอดอาหารหมายถึงการรับประทานอาหารอิ่มได้เพียงมื้อเดียว
  2. 2.ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาคทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ภาษาจีนเวลา 14.00 น. , ภาษาไทย เวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์ (ยกเว้นวันอาทิตย์แห่ใบลาน) เวลา 09.15 น. , 17.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นไป
  3. 3.ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 เวลา 11.15 น.(หลังมิสซารอบ 10.00 น.) ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ด้วย
  4. 4.คำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กที่เตรียมตัวรับศีลมหาสนิท,ศีลกำลังและรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป อย่างสง่า รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.3 ขึ้นไป เริ่มเรียนวันที่ 23 มีนาคม 2020 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2020 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญมาลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดหรือห้องข้างศาลา
  5. 5.คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต1 ขอเชิญพี่น้องร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจในเทศกาลมหาพรต เพื่อเตรียมสมโภชปัสกาและฉลองวันอาทิตย์พระเมตตาประจำปี 2020 ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08.00-16.00 น. ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
  6. 6.กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “เบื้องหลังการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส” โดยมงซินญอร์ แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ ณ ห้องประชุมชั้น2 ตึกวันทามารี ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 13.00 น.
  7. 7.ขอเชิญพี่น้องนำใบลานเก่ามาคืนที่วัด เพื่อทางวัดจะได้จัดเตรียมเผาสำหรับใช้ในวันพุธรับเถ้า

           

เทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลแห่งการกลับใจและแบ่งปัน

ขอเชิญพี่น้องร่วมอดออม ด้วยการเก็บสะสมวันละเล็กละน้อยตลอดเทศกาล

เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส

พี่น้องสามารถรับซองทำบุญได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัด ทุกด้าน

กรุณานำกลับมาคืนที่วัดได้ตั้งแต่บัดนี้หรือเมื่อหมดเทศกาลมหาพรต