คุณพ่อปลัด : พระวิหารเดลิเวอรี่

17
May

“ที่เมืองเดอร์บี เปาโลและบาร์นาบัสประกาศข่าวดีที่เมืองนั้น ได้ศิษย์เป็นจำนวนมาก…..  เขาทั้งสองคนให้กำลังใจบรรดาศิษย์ ตักเตือนให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อ…..  แต่งตั้งผู้อาวุโสในกลุ่มคริสตชนแต่ละกลุ่ม
เขาอธิษฐานภาวนาพร้อมกับจำศีลอดอาหาร แล้วฝากบรรดาผู้อาวุโสเหล่านี้ไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเขาทั้งหลายมีความเชื่อ…..  เมื่อไปถึง (เมืองอันทิโอก) เปาโลและบารนาบัสก็เรียกประชุมกลุ่มคริสตชน เล่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำโดยผ่านตนว่าพระเจ้าทรงเปิดประตูแห่งความเชื่อให้คนต่างศาสนา (เทียบ กจ 14:21-23,27)

 

นี่แหละ…คือ “พระวิหารของพระเจ้า” เป็นพระวิหารมีชีวิตจริงในโลกในสังคม  จะเรียกว่า “พระวิหารเดลิเวอรี่” ก็พูดได้  ที่นี่มีผู้มีความเชื่อ, มีการประกาศข่าวดี…ด้วยพระวาจาและแบบชีวิตเมตตาอย่างพระเยซู, ให้กำลังใจกัน, ให้แนวทางชีวิตตักเตือนกันให้มั่นคงในความเชื่อ, หาและเชิญชวนคนมาร่วมงาน, สำคัญมาก…ร่วมสวดภาวนากัน, มีกิจกรรมอดอาหาร-เมตตาธรรมร่วมกัน, ภาวนาฝากกันไว้กับพระเจ้า

 

เหล่านี้คือ กระบวนการช่วยเราสร้างพระวิหารของพระ, ร่วมมือกับพระ ทำสวรรค์ให้เกิดขึ้นจริงในโลกในชีวิตปัจจุบันของเรา  ตามที่เราภาวนาตามพระเยซูเจ้า ว่า “ขอพระอาณาจักร (พระเจ้า) จงมาถึง”  เป็น “พระวิหารเดลิเวอรี่” เพื่อเราทุกคนจะพบพระเมตตารัก เราแต่ละคนจะเป็นผู้ร่วมมือกับพระ ทำให้พี่น้องรอบข้างได้พบพระเมตตารัก จากความรักเมตตาใจกว้างของเรา  เราแต่ละคนค่อยค่อยทำให้ “พระวิหารเดลิเวอรี่” ค่อยค่อยปรากฎชัดเจนขึ้นทุกทีทุกที

 

“เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย  ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด  ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่า ท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:34-35)

 

ดังนั้น ทุกครั้งที่เราส่งใจที่เต็มไปด้วยมิตรภาพปรารถนาดีออกไปให้กัน ทุกที่ที่เรายืนมือมอบความใจกว้างสันติสุข และช่วยเหลือบรรเทากัน  เรากำลังทำให้พี่น้องรอบข้าง ได้พบพระเยซูเจ้า ได้พบพระบิดาผู้เปี่ยมรักเมตตา  เราได้ทำให้ทุกคนได้พบ “พระวิหารเดลิเวอรี่” จากชีวิตของเรา

 

“แล้วข้าพเจ้าเห็น ฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่  เพราะฟ้าและแผ่นดินเดิมสูญหายไป ไม่มีทะเลอีกต่อไป” (วว 21:1)  ท้องฟ้าที่เคยมืดมิด เต็มไปด้วยหมอกควันสีดำจากความเลวร้าย จากความเห็นแก่ตัว

 

ท้องฟ้าเดิมนั้นถูกความรักของพระเยซูเจ้าปรับเปลี่ยนให้เป็น “ฟ้าใหม่ แผ่นดินใหม่”  เป็น”พระวิหารเดลิเวอรี่” เป็นที่ที่เราทุกคนอยู่ด้วยกัน เราจะรักดูแลกัน

 

เมื่อเราดูแลกัน นั่นเป็นภาพของฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่ “ที่นี่…พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากนัยน์ตาของเขา จะไม่มีความตายอีกต่อไป จะไม่มีการไว้ทุกข์ การร้องไห้ และความทุกข์อีกต่อไป เพราะโลกเดิมผ่านพ้นไปแล้ว” (วว 21:1,4)

 

  นกขุนทอง