คุณพ่อปลัด : หัวใจของพระเยซู ผู้ที่พระบิดาทรงยกย่อง

06
May

ข้าพเจ้าเห็นและได้ยินเสียงทูตสวรรค์ และสิ่งสร้างทั้งมวลร้องสรรเสริญเสียงดังว่า ลูกแกะที่ถูกประหารชีวิตแล้วนั้น ทรงเป็นผู้สมควรได้รับพระอานุภาพ ทรัพย์ศฤงคาร พระปรีชาญาณ พระพลานุภาพ พระเกียรติยศ พระสิริรุ่งโรจน์และคำถวายพระพร….. ผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนพูดว่า “อาเมน” และบรรดาผู้อาวุโสก็กราบนมัสการ (วว 5:11-12,14)

 

ลูกแกะของพระเจ้า ผู้ยอมพลีพระชนม์เพื่อลบล้างบาปของเรา” “ลูกแกะของพระเจ้า” ผู้นี้ คือ องค์พระเยซูคริสตเจ้าของเรา  มองดูทั่วไปพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ถึงขั้นทั่วทั้งในสวรรค์และโลกต้องกราบไหว้นมัสการพระองค์ เพราะพระอานุภาพ เพราะพระธรรมชาติพระเจ้าของพระองค์

 

แต่ด้วยเนื้อแท้แล้ว ความยิ่งใหญ่แท้จริงของพระองค์ กลับอยู่ที่ “หัวใจของพระองค์” เป็นดวงหทัยที่สุภาพน้อมรับน้ำพระทัยพระบิดา  อีกทั้งเป็นดวงหทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความกรุณา

 

แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน  แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้นทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์  ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน (ฟป 2:6-8)

 

พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “มากินอาหารกันเถิด” ไม่มีศิษย์คนใดกล้าถามว่า “ท่านเป็นใคร” เพราะรู้ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเยซูเจ้าทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขา แล้วทรงแจกปลาให้เช่นเดียวกัน….   พระองค์ตรัสถามเป็นครั้งที่สามว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเราไหม” เปโตรรู้สึกเป็นทุกข์ที่พระองค์ตรัสถามตนถึงสามครั้งว่า “ท่านรักเราไหม” เขาทูลตอบว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”(ยน 21:12-13,17)

 

หัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตารักนี้ เอาชนะหัวใจของบรรดาศิษย์ บรรดาอัครสาวก เป็นพิเศษหัวใจของนักบุญเปโตร  แม้จะมีความอ่อนแอตามประสามนุษย์ แต่พระเมตตารักก็มีพลัง มีพระอานุภาพล้นเหลือที่จะดึงหัวใจเรา เผชิญหน้า และผ่านความมืดมิดและสิ้นหวังจากบาปร้ายไปสู่แสงสว่าง สิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาได้

 

วันนี้ พระองค์ไม่ได้เพียงแค่ถามเปโตรเท่านั้น…พระองค์ตรัสถามเราด้วย ว่า “ท่านรักเราไหม”  พระองค์ถามเรา ถามพ่อและถามพี่น้องทุกคนด้วย  แล้วเราจะตอบรับกับพระว่าอย่างไรดี อย่างที่เปโตรได้ตอบไหม เปโตรและบรรดาอัครสาวกตอบว่า “เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์”…..  บรรดาอัครสาวกออกจากสภาซันเฮดริน มีความยินดีที่ได้รับเกียรติที่ถูกสบประมาทเพราะพระนามพระเยซูเจ้า (กจ 5:29,41)

 

คำตอบที่ตอบรับพระเยซูได้ชัดเจนและดีเยี่ยมที่สุดคือ…. “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”

 

ให้เราเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้า เชื่อฟังพระองค์ยิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์  ยังคงกล้าที่จะแบ่งปันและรักดูแลพี่น้องรอบข้าง เป็นพิเศษพี่น้องผู้ยากไร้ พี่น้องผู้ตกทุกข์ได้ยาก  แม้ต้องเผชิญหน้าการถูกท้าทาย ถูกทำร้าย ถูกเบียดเบียน หรือถูกสบประมาท เพราะเรายอมรับและเผชิญหน้า เพื่อพระนามของพระองค์.

 

นกขุนทอง.