คุณพ่อปลัด : “เราเฝ้าภาวนาขอพระพร…ขุมทรัพย์ล ้าค่า”