คุณพ่อปลัด : องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ “ดูซิ ประชากรของเราเอ๋ย