คุณพ่อปลัด : หลังจากที่พระศาสนจักรคาทอลิกไทยได้เปิดปีเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

16
Aug

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านพร้อมใจกันตื่นเฝ้าวันปีติสุข 350 ปีมิสซังสยาม คือวันที่ 4 มิถุนายน 2019 และขอเสนอกิจกรรมต่างๆ สำหรับพี่น้องทุกท่านในช่วงเวลาพิเศษนี้ ดังนี้

1. เชิญ “ร่วมภาวนาตรีวารวันที่ 1-3 มิถุนายน 2019” ในชุมชนวัด โรงเรียนคาทอลิก ฝ่ายฯ แผนกฯ

องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวและส่วนบุคคล

2.เชิญร่วมฉลอง “วันปีติสุข 350 ปีมิสซังสยาม วันที่ 4 มิถุนายน 2019” โดยเสนอให้ทุกวัด รวมทั้งโรงเรียนคาทอลิก และทุกภาคส่วนจัดพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือพิธีกรรมเฉลิมฉลองฯ

3. เชิญ “จาริกฝ่ายจิตวิญญาณ 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-14 มิถุนายน” วันแห่งชีวิตคริสตชน วันแห่งความรัก วันแห่งความชื่นชม วันแห่งความสงบ วันแห่งความอดทน วันแห่งความเมตตา วันแห่งความใจดี วันแห่งความซื่อสัตย์ วันแห่งความอ่อนโยน และวันแห่งการรู้จักควบคุมตนเอง

4. เชิญ “จาริกสู่อยุธยา บ้านแรกของความเชื่อ” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2019 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จะมีกิจกรรมเรียนรู้เสริมชีวิตคริสตชน ณ บริเวณรอบวัดนักบุญยอแซฟ เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณเฉลิมฉลองและแห่พระรูปนักบุญยอแซฟ

 

บทภาวนาโอกาสฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปรีชาญาณ ทรงเตรียมผืนแผ่นดินไทยให้ธรรมทูตใจหาญกล้าได้มาลงหลักปักฐาน หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ ก่อกำเนิดเป็นมิสซังสยาม จวบถึงวาระฉลอง 350 ปี ซึ่งบัดนี้ได้เติบโตเป็นพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

 

ข้าพเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ รวมถึงคุณูปการที่บรรดาธรรมทูตได้มอบแก่แผ่นดินสยามและคริสตชนไทย ต่อเนื่องถึงบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชทุกท่าน และบรรพชนทุกคน ที่ได้อุทิศตนเพื่องานอภิบาล และการประกาศข่าวดี

 

ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนพระองค์ โปรดประทานพระพรแก่พระศาสนจักรคาทอลิกไทย ขอให้สมาชิกทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทุกคณะ และทุกครอบครัวคริสตชนได้เห็นคุณค่าของความเชื่อที่ได้รับสืบทอดมา พร้อมทั้งมุ่งเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร มีพระวาจาเป็นแสงสว่างนำทาง มีศีลมหาสนิทเป็นรากฐานและจุดสูงสุดแห่งชีวิต

 

ขอพระแม่มารีย์ มารดาของพระศาสนจักร ทรงพิทักษ์รักษา ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเปี่ยมด้วยความเชื่อ ความหวังและความรัก ทั้งขอท่านนักบุญโยเซฟ ผู้ซึ่งบรรดาธรรมทูตต่างยกย่อง และมอบความวางใจให้ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์มิสซังสยาม ได้โปรดคุ้มครองดูแลพระศาสนจักรคาทอลิกไทยด้วยเช่นกัน

 

ขอแบบอย่างชีวิตและวีรกรรมของบรรดามรณสักขีแห่งสองคอน และบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด นำพาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมั่นคงในความเชื่อ เพื่อมุ่งติดตามรอยพระยุคลบาทขององค์พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร อาแมน