คุณพ่อปลัด : “สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมาแล้ว สิ่งนั้นมัน(มีมุม)ดีเสมอ”