คุณพ่อปลัด : สัปดาห์ที่สี่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้า