คุณพ่อปลัด : “พยานถึงพระเยซู…เรายิ่งจางลง พระองค์ยิ่งชัดเจนขึ้น”

18
Jan

“พยานถึงพระเยซู…เรายิ่งจางลง พระองค์ยิ่งชัดเจนขึ้น”

“ขอพระหรรษทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด”  (1คร 1:1-3)

           คำทักทายที่เราตั้งใจมอบสันติสุขให้แก่กัน ล้วนมาจากความจริงใจ  ความจริงใจล้วนมาจากหัวใจของเราที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักที่มีต่อพระ  ความรักที่มีต่อพระนั้นมีได้ก็เพราะเราได้พบได้มีประสบการณ์ความรักที่พระทรงมอบให้กับเรา เราจึงขอบพระคุณความรักของพระ เราจึงเชื่อมั่นวางใจในพระ เราจึงยอมมอบความรักสันติสุขให้กับพี่น้องคนอื่นตามที่พระเยซูทรงทำเป็นต้นแบบและเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิต และแสดงความรักความใจกว้างออกมาผ่านทางกิจเมตตาที่มีต่อกัน ผ่านทางสันติสุขจริงใจที่มอบให้กัน

พระองค์ตรัสว่า “เป็นการน้อยไปที่ท่านจะเป็นผู้รับใช้ของเรา เพื่อสถาปนาเผ่าพันธุ์ยาโคบขึ้นใหม่ และรวบรวมอิสราเอลที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง เราจะให้ท่านเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อความรอดพ้นที่เรานำมาให้จะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดินบัดนี้” …..พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับเกียรติเฉพาะพระพักตร์พระองค์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นพละกำลังของข้าพเจ้า (อสย 49:6,5ข)

           ด้วยมิตรภาพ ด้วยความใจกว้าง ด้วยสันติสุขที่มอบให้ เหล่านี้แหละ คือ “แสงสว่างส่องนานาชาติ” คือ “การร่วมแผนการสร้างกับพระเจ้า” เรามีพลัง และทำได้เพราะ “พระ​เจ้าของ​ข้าพเจ้า​ทรง​เป็น​พละกำลัง​ของ​ข้าพเจ้า”

ยอห์น​ยัง​ยืนยัน​อีก​ว่า “​ข้าพเจ้า​เห็น​พระ​จิต​เจ้า​เสด็จ​ลง​มา​จาก​สวรรค์​เหมือน​นกพิราบ และ​ทรง​อยู่​เหนือ​พระองค์ข้าพเจ้า​เห็น​และ​เป็น​พยาน​ยืนยัน​ว่า​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า”  (ยน 1:29-34)

          ทุกครั้งที่เรามอบสันติสุขให้แก่กัน ทุกครั้งที่เราดูแลกันและกัน ทุกครั้งที่เราใจกว้างด้วยเมตตาจิตต่อกัน  เรากำลังเป็นพยานถึงองค์พระเยซูเจ้า เป็นพยานถึงความรักของพระบิดา  เรากำลังร่วมมือกับพระและทำให้ความรักของพระบิดาในตัวพระเยซูเจ้าเกิดขึ้นจริงซ้ำแล้วซ้ำอีก และยิ่งทียิ่งปรากฎชัดเจนขึ้น

                                                                                                                               นกขุนทอง