คุณพ่อปลัด : “ฉลองพระเยซูทรงรับพิธีล้าง กับบุตรที่รักของพระบิดา”