คุณพ่อปลัด : ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

11
Jan


“สิ่งแรกที่พระองค์ทรงทำ คือ ยอม…ยอมด้วยใจถ่อมตน และให้ชีวิตของพระองค์แก่เรา”

พระเจ้าตรัสว่า “นี่คือผู้รับใช้ของเรา ซึ่งเราเชิดชู เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา เราให้จิตของเราแก่เขา เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ ไม้อ้อที่ช้ำแล้ว เขาจะไม่หัก และไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่ เขาจะไม่ดับ เขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัตย์จริง เขาจะไม่หมดหวังหรือท้อใจ จนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมไว้บนแผ่นดิน ดินแดนชายทะเลจะรอคอยคำสอนของเขา” (อสย 42:1,3-4)

 

นี่คือภาพ นี่คือคุณสมบัติของผู้ที่พระเจ้าพอพระทัย เขายอม…ยอมด้วยใจถ่อมตน ยอมตัดสละน้ำใจตน และยอมให้พระจิตของพระเจ้านำทาง

 

นี่คือภาพ นี่คือคุณสมบัติของผู้ที่พระเจ้าพอพระทัย เขายอม…ยอมด้วยใจถ่อมตน กล้าเผชิญหน้ากับความต้องการของตน และยอมรับที่จะวางความต้องการนี้ เพื่อจะมีที่ว่างฟังความต้องการ ความทุกข์-เจ็บปวดของเพื่อนพี่น้องรอบตัว ที่สำคัญยอมให้พระนำทางนำชีวิตจิตใจ

 

ขณะนั้น ประชาชนกำลังรอคอย ทุกคนต่างคิดในใจว่า ยอห์นเป็นพระคริสต์หรือ…… ขณะนั้นประชาชนทั้งหมดกำลังรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าก็ทรงรับพิธีล้างด้วย และขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้น ท้องฟ้าก็เปิดออก และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างที่เห็นได้ดุจนกพิราบ แล้วมีเสียงจากสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา“ (ลก 3:15,21-22)

 

งานแรก…สิ่งแรกที่พระเยซูเจ้าได้เริ่มงานของพระองค์ คือ ยอม ยอมด้วยความถ่อมตน…ให้พระจิตเจ้านำทางพระองค์ “ขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังที่ให้ความสุข….. พระองค์ทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เพื่อไถ่กู้เราจากอธรรมทั้งหลาย เพื่อพระหรรษทานของพระองค์จะบันดาลให้เรากลับเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นทายาทในความหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร” (เทียบ ทต 2:13-14, 3:7)

 

และ “การถ่อมตน ยอมให้พระจิตเจ้านำทาง” ได้กลับกลายเป็นพลังสำหรับพระองค์ตลอดการเดินทาง จนถึง ณ ไม้กางเขน ณ เขากัลวาริโอ
แน่นอน “การถ่อมตน ยอมให้พระจิตเจ้านำทาง” และ “การยอมรับที่จะวางความต้องการของตน เพื่อจะมีที่ว่างฟังความต้องการ ความทุกข์-เจ็บปวดของเพื่อนพี่น้องรอบข้าง” จะเป็นพลังสำหรับเราเช่นกัน “ผู้ที่พระเจ้า พอพระทัย”.

 

นกขุนทอง