คุณพ่อปลัด : ค่ายคำสอน 2020 “Let Love Be The Bridge” ให้รักเป็นสะพาน

16
Feb

บอกกล่าว เล่าเรื่อง

ค่ายคำสอน 2020 “Let Love Be The Bridge” ให้รักเป็นสะพาน

            ตามที่ทางวัดเซนต์หลุยส์จะจัดให้มีการสอนคำสอนภาคฤดูร้อนปี 2020 “Let Love Be The Bridge”  ให้รักเป็นสะพาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2020 ระยะเวลาเรียนประมาณ  18 วัน เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 14.00 น. พ่อในฐานะผู้รับผิดชอบ ขออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเกณฑ์การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของนักเรียนคำสอน และรายละเอียดของการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้เบื้องต้น และจะประชาสัมพันธ์ในสารวัดเป็นระยะก่อนค่ายคำสอนจะเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็ก ๆได้จัดเตรียมเวลา ในการมาเรียนคำสอน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเอาใจใส่ เพื่อให้เด็ก ๆได้เติบโตในความเชื่อตามวัยวุฒิของเขา ผ่านทางการเรียนคำสอนและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

ระดับนักเรียนที่จะมาเรียนคำสอน

สำหรับเกณฑ์ของนักเรียนที่จะเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ ขอเป็นนักเรียนที่เตรียมจะรับศีลมหาสนิท ศีลกำลัง และรื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาปฯ ตามเกณฑ์ อายุที่พ่อแจ้งในสารวัดนี้ หรืออย่างน้อยตั้งแต่ระดับชั้น ป.3 ขึ้นไปและสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลตนเองได้

เกณฑ์การรับศีลศักดิ์สิทธิ์

สำหรับศีลมหาสนิท นักเรียนมีอายุ  9 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป สำหรับศีลกำลัง / รื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาปฯ นักเรียนมีอายุ 11 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป สำหรับนักเรียนที่จะรื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาปฯ คือนักเรียนที่รับศีลกำลังเรียบร้อยแล้ว 

โดยเด็กที่จะรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต้องมาเรียนคำสอนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น บูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ สามารถสวดบทภาวนาทางการของพระศาสนจักรได้ตามที่กำหนด มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ตนจะรับ และได้เตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วยการรับศีลอภัยบาป และเข้าเงียบเตรียมจิตใจ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับความพร้อมของเด็ก ๆ เป็นสำคัญ โดยจะมีคุณพ่อ ซิสเตอร์ บราเดอร์ คุณครู เป็นผู้ประเมิน

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับทุกท่านในการส่งเสริมสนับสนุนความเชื่อของบุตรหลานผ่านทางการเรียนคำสอนในครั้งนี้

                                                                                                                      ปลัดวัดสาทร