คุณพ่อปลัด ความสุภาพถ่อมตนเยี่ยงพระคริสตเจ้า, พระเจ้าพอพระทัย

30
Aug

“ความสุภาพถ่อมตนเยี่ยงพระคริสตเจ้า, พระเจ้าพอพระทัย”

 “ท่านทั้งหลายได้เข้าใกล้, เข้ามาถึงพระเยซูเจ้าผู้เป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ และมาถึงพระโลหิตที่ประพรมซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่าโลหิตของอาแบล” (เทียบ ฮบ 12:18,24)

          พี่น้องชีวิตคริสตชนของเรา เราร่วมเดินทางกับพระเยซู เราเข้าใกล้ชีวิตของพระองค์ เราเดินติดตามพระองค์ เราพร้อมและให้ชีวิตของพระองค์ที่เปี่ยมด้วยความสุภาพถ่อมตนเปี่ยมด้วยเมตตารักเป็นต้นแบบชีวิตคริสตชนของเรา ด้วยการติดตามชีวิตของพระเยซู จะช่วยเราให้ใกล้ชิดพระเป็นเจ้าได้ดีที่สุด

เพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”….. แล้วท่านจะเป็นสุข เพราะคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้ ท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อผู้ชอบธรรมกลับคืนชีวิต” (ลก 14:11,14)

           จงสุภาพถ่อมตนและจงใจกว้าง รู้จักแบ่งปันด้วยใจรักเมตตาต่อกัน แล้วพระเจ้า พระบิดาจะตอบแทนชดเชยให้ พระองค์จะรักและต้อนรับเราผู้มีใจสุภาพและเมตตาเข้าสู่สวรรค์บ้านของพระองค์

ลูกเอ๋ย ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด จงทำด้วยความถ่อมตนเถิด แล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนัล  ท่านยิ่งเป็นใหญ่มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องถ่อมตนลงมากเท่านั้น แล้วพระเจ้าจะโปรดปรานท่าน (บสร 3:17-18)

          ความสุภาพถ่อมตน ช่วยเราให้เราสามารถยอมรับความจริงกับชีวิตของตน ยอมรับข้อจำกัดของตน ยอมรับความอ่อนแอข้อบกพร่องผิดพลาดของตน แม้ว่าบางครั้งเราจะเริ่มต้นกิจการด้วยความปรารถนาดี แต่เราก็กล้าเผชิญหน้าและยอมรับผลที่ผิดพลาดนั้นได้

          ความสุภาพถ่อมตน ช่วยเราให้เรายอมรับแม้ผลจะออกมาไม่ได้ดังใจเราปรารถนา ด้วยเรามีข้อจำกัดรอบด้านทั้งจากตัวเราและจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ที่สุด ช่วยเราให้กล้าหวังผลที่ได้รับ และขอพระให้พระองค์ทรงเติมเต็มในส่วนที่เรายังอ่อนแอเรายังขาดไป

 

                                                        นกขุนทอง