คุณพ่อปลัด : “ความรักเมตตา ดอกผลจากชีวิตผู้ติดตามพระเยซู”